2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Belastingdienst

De 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd op de site van de Belastingdienst.

In deze 2e uitgave zijn er 6 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
11.1: Ontbreken van een bsn
16.6: Wijzigingen in cao-codes
17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten
18: Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders
20: Oekraïense werknemers

De volgende onderwerpen zijn aangepast:
4: Verlaging van de lage Aof-premie
De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
In de 2e bullet hebben wij voor de duidelijkheid ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.
10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
Ter verduidelijking hebben wij toegevoegd dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
11: Toepassen van anoniementarief
De titel van dit onderwerp is aangepast omdat we informatie hebben toegevoegd over het ontbreken van een burgerservicenummer (11.1). De informatie over het herstellen van het anoniementarief staat nu in 11.2
16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
In 16.3 hebben we bij code 1, 3, 4, 20 en 21 toegevoegd dat u bij fictieve dienstbetrekkingen, zoals opting-in, voor ‘werkgever’ kunt lezen ‘opdrachtgever’. En dat u voor ‘werknemer’ kunt lezen ‘opdrachtnemer’.

Je kunt de 2e uitgave van de nieuwsbrief downloaden via deze link:
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023